Privacy policy

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring
opgesteld. Sunny Coaching respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het
bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een
beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan
alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Sunny Coaching; Daphne Voorheijen
KvK nummer: 80177875
Telefoon: 06-42924148
Email: info@sunnycoaching.nl
Website: www.sunnycoaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om ons uw persoonsgegevens. Dit om u deze
diensten te kunnen verlenen. Dat kan tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of
op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het
kader van een doorverwijzing ter start van het traject.
Onder persoonsgegevens worden verstaan:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar
wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,
een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de
website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden
van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.


Sunny Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk traject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Waarom
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met
betrekking tot het traject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen
voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder
genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van onze diensten;
• De bescherming van onze financiële belangen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden
gevraagd.


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het
inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen
we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van
onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek
plaatsvindt.
– Geen overige cookies Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de
verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over
het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om
de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoontv-en-post/cookies#faq

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie,
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen eventueel buiten de EER
worden verwerkt door onze cloudproviders Microsoft, Apple en Strato. Daarvoor zijn concrete
waarborgen op grond van de wet getroffen.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik
wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook of Instagram in het contact met u. Deze
partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese
privacyregelgeving.


Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst
van uw verzoek ontvangt u binnen twee weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien
daaruit blijkt dat deze informatie onjuistheden bevat kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van
toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 15 november 2020