Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sunny Coaching

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
I. Sunny Coaching levert persoonlijke diensten, zoals therapie,
begeleiding en training aan particulieren en bedrijven/instellingen.
Sunny Coaching is gevestigd in Helmond;
II. “Client”: de persoon, het bedrijf of de instelling die feitelijk gebruik
maakt van de dienstverlening van de therapeut, begeleider en trainer
dan wel een externe therapeut/begeleider/trainer werkend in opdracht
van Sunny Coaching;
III. Therapeut, begeleider en trainer: Daphne Voorheijen;
IV. “Externe therapeut, begeleider en/of trainer”: een therapeut,
begeleider en/of trainer die als opdrachtnemer van Sunny Coaching
werkt;
V. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasbaarheid

I. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen Client
en Sunny Coaching, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken
door Sunny Coaching. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de
overeenkomst bekend bij beide partijen;
II. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand
komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de Client
de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en
afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van
de Client.

3. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

I. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse
diensten/verrichtingen betreffen;
II. Een overeenkomst tussen Sunny Coaching en de Client komt tot stand
door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de Client;
III. Indien, bij werkzaamheden voor een bedrijf of instelling, geen offerte is
uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Sunny
Coaching van bedrijf/instelling de schriftelijke bevestiging heeft
ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of
meerdere cliënten. Dit punt is slecht van toepassing op werkzaamheden
voor een bedrijf of instelling;
IV. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen
slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben
bevestigd.

4. Duur overeenkomst en ontbinding

I. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan
voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na
afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst
in overleg tussen beide partijen worden verlengd;
II. Indien naar oordeel van de Client dan wel Sunny Coaching de voortgang
van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen Client en
Sunny Coaching na mondeling overleg overeengekomen opdracht laten
vervallen;
III. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld;
IV. Indien de Client de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij
gehouden aan Sunny Coaching alle met het oog op de uitvoering van
deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden: alles
onverminderd het recht van Sunny Coaching op de vergoeding wegens
winstderving;
V. De Client zal zonder nadere aankondiging geacht worden in
toerekenbaarheid verzuim te zijn:
a. In geval hij/zij enige verplichting uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf
dan wel zijn/haar onderneming;
c. Bij liquidatie van zijn/haar bedrijf.

5. Annulering

I. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit
een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te
geschieden.
II. Voor annulering van sessies gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een sessie
is de cliënt 100% van het bedrag voor de sessie
verschuldigd;
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Sunny
Coaching gerechtigd de betreffende dienst(en) in
rekening te brengen onverkort het recht op betaling van
alle in deze door aar gemaakte kosten;
– Sunny Coaching is in redelijkheid gerechtigd een reeds
geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan
zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken
tijdstip kenbaar dienen te maken.

6. Geheimhouding

I. Sunny Coaching is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking
heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de
informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code
tot geheimhouding van Sunny Coaching alsmede van informatie die
door Sunny Coaching als vertrouwelijk wordt aangemerkt;
II. Indien door Sunny Coaching derden worden ingeschakeld, gelden de
verplichtingen in dit artikel ook voor dezen;
III. Sunny Coaching zal, volgens van tevoren gemaakte afspraken,
kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de Cliënt
verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy.

7. Tarieven

I. De tarieven zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of
worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

8. Facturering en Betaling

I. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te
geschieden, vóór de op de factuur vermelde vervaldatum;
II. Indien Cliënt niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald,
is Sunny Coaching gerechtigd, nadat zij Cliënt tenminste eenmaal heeft
aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en
onverminderd de overige rechten van Sunny Coaching, vanaf de
vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum
van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning
niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld;
III. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso) kosten die Sunny Coaching maakt door niet-nakomen door
Cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Cliënt.

9. Aansprakelijkheid

I. Sunny Coaching zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten
en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een
therapeut/begeleider/trainer kan worden verwacht;
II. Sunny Coaching is niet aansprakelijk voor enerlei schade als gevolg van
onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
III. De aansprakelijk van het bedrijf is beperkt tot een bedrag van €
100.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en
dezelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van een € 1.000.000,-
per jaar. De Cliënt vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van Client of
derden ten opzichte van het bedrijf Sunny Coaching of haar personeel,
terzake van direct of indirecte schade aan goederen of personen.

10. Overmacht

I. In geval van ziekte of tijdelijke- of blijvende arbeidsongeschiktheid van
therapeut/begeleider/trainer zal door deze gestreefd worden naar
vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat
ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van
therapeut/begeleider/trainer, van het nakomen van de
overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder
dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten,
(zaak)schade kan doen gelden;
II. In geval van overmacht zal Sunny Coaching daarvan onverwijld
mededeling doen aan de Cliënt. De Cliënt heeft na ontvangst van deze
mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te
annuleren, echter onder de verplichting om van de Sunny Coaching af
te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de
opdracht.

11. Vervaltermijn

I. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit
welke hoofde ook jegens Sunny Coaching in verband met het verrichten
van werkzaamheden door Sunny Coaching in ieder geval na een jaar na
het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12. Toepasselijk recht

I. Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Sunny Coaching waarop deze
leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing;
II. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in
de woonplaats van Sunny Coaching;
III. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden
betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisaties
waarbij Sunny Coaching is aangesloten, dan is de Sunny Coaching
gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisaties tijdens de
uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende
beroepsorganisaties zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt
onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door Cliënt een
beroep wordt gedaan.

Algemene voorwaarden Sunny Coaching, juni 2021